Liên hệ

Hỗ trợ mở tài khoản live/real ,chọn sàn giao dịch phù hợp ,ủy thác giao dịch tài khoản ,sao chép giao dịch theo tài khoản admin

Ủy thác cố định

NĐT ủy thác tài khoản giao dịch cố định 10% thời gian tối thiểu 3 tháng .